Tuesday, October 17, 2006

อยากให้พี่น้องประชาชน รักสมัครสมานสามัคคีกันอย่าบอกว่าเราจะได้อะไรจากท้องถิ่น แต่จงบอกว่าท้องถิ่นจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์จากเรา

No comments: