Saturday, October 06, 2007

มอบชุดเด็กนักเรียนศูนย์วัดอุบลบรทิพย์


เด็กคือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กดีในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ดีในวันพรุ่งนี้ ปัจจุบันบ้านเมืองเราขาดคนดี มีคุณธรรม แต่เต็มไปด้วยคนเก่งแต่ไร้คุณธรรม บ้านเมืองจึงวุ่นวายอย่างที่เห็น ฉะนั้น เรามาสร้างคนรุ่นใหม่ ให้มีทัศนคติที่ดี โดยยึดเอาคุณธรรมนำความรู้ เพื่อจะได้คนคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ นั่นเอง

No comments: